top of page

Vedtekter

for

HM Kongens Gardes Befalsklubb

 

§ 1.

HM Kongens Gardes Befalsklubben er en sammenslutning av befal som tjenestegjør eller har tjenestegjort som befal ved HM Kongens Garde.

 

Klubbens opprinnelige navn var Gardens Befalsklubb, og ble stiftet 15. nov 1975.

 

Befalsklubbens formål er å fremme innbyrdes kontakt mellom medlemmene, og mellom medlemmene og HM Kongens Garde.

 

Dette gjøres ved diverse arrangement som; festlige sammenkomster, møter, foredrag, omvisninger etc., samt tilstelninger knyttet til HM Kongens Garde og dens høytider. Videre ved å iverksette tiltak til fremme av disse formål, samt tiltak til støtte av HM Kongens Garde; dens institusjoner og enkeltpersoner.

 

Befalsklubbens medlemmer er kollektivt tilsluttet Norges Gardistforbund (NGF).

 

§2.

Som ordinære medlemmer opptas befal som tjenestegjør, eller har tjenestegjort, ved HM Kongens Garde.

 

Som fjernmedlemmer opptas befal som har tjenestegjort ved HM Kongens Garde. Slikt medlemskap er tenkt for personer som på grunn av bosted eller andre forhold ikke har anledning til å delta på Befalsklubbens arrangementer, men som likevel ønsker å bevare sin tilknytning til Garden. Disse medlemmer betaler en kontingent som dekker utsendelse av bladet Gardisten med et påslag for administrative kostnader. Størrelse fastsettes av styret. Fjernmedlemmer kan delta på årsfesten og har møterett på Generalforsamlingen. De har ikke ha forslags-, tale- eller stemmerett før fullt medlemskap i Befalsklubben er tegnet.

 

Som innbudte medlemmer kan innbys personer som har gjort en spesiell innsats for Befalsklubben, Norges Gardistforbund eller for HM Kongens Garde. Sivilt ansatte med lang tjeneste i HM Kongens Garde kan vurderes for medlemskap. Vurdering skal gjøres forut for, og innbydelse skal bekjentgjøres på, Generalforsamlingen. Styret er gitt myndighet til å vurdere aktuelle kandidater og forestå innbydelse

 

Som æresmedlem kan velges medlemmer eller andre fortjente personer som har gjort en spesiell positiv innsats for Befalsklubben over tid eller ved spesiell fremragende innsats i enkeltsaker. Styret innstiller uten forhåndsvarsel direkte overfor Generalforsamlingen, som avgjør med 2/3- dels flertall.

 

§3.

Befalsklubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen. Til denne har alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år eller periode, adgang og stemmerett.

 

Generalforsamlingen innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel, og holdes hvert år nærmeste lørdag til stiftelsesdagen.

 

På Generalforsamlingen behandles følgende:

 

  • Styrets beretning om virksomheten i det forløpne år.

  • Revidert regnskap.

  • Innkomne forslag.

  • Fastsettelse av kontingent for ordinære medlemmer og veteraner.

  • Valg av styre og dets sammensetting.

  • Valg av valgkomité.

  • Valg av revisor.

 

§4.

Styret skal bestå av maksimalt 6 medlemmer, velges for en periode på ett år og ledes av en President. Det skal velges President, visepresident, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer med en valgt leder. Valgene skjer skriftlig dersom Generalforsamlingen krever det.

 

§5.

Styret leder den daglige virksomhet i Befalsklubben. Presidenten leder styrets forhandlinger og Befalsklubbens møter. Presidenten sammen med ett styremedlem svarer for Befalsklubbens signatur. Presidenten og kasserer er gitt prokura hver for seg. Styret konstituerer seg selv, og nedsetter de komiteer og utvalg det finner ønskelig.

 

§6.

Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles etter beslutning av styret eller etter skriftlig forlangende fra minst 25 medlemmer. Innkallelse skjer med minst 14 dagers varsel.

 

§7.

Forslag til forandring av Befalsklubbens vedtekter må være fremsatt skriftlig til styret innen 7 dager før avholdelse av Generalforsamling. Lovforandringer kan kun foretaes på Ordinær Generalforsamling med simpelt flertall av de fremmøtte og lovlig stemmeberettigede medlemmer, i likhet med andre saker som blir fordret stemt på i Generalforsamlingen.  I tilfelle stemmelikhet ved ordinær avstemning er presidentens stemme avgjørende.

 

§8.

Befalsklubbens hederstegn. Styret vurderer og kan tildele Befalsklubbens hederstegn i ulike valører til medlemmer eller andre som har gjort en innsats for Befalsklubben eller HM Kongens Garde, etter begrunnet innstilling fra min. 3 medlemmer. Avslag begrunnes ikke.

 

§9.

Eksklusjon. Hvis et medlem av Befalsklubben ved sitt levnet vekker offentlig forargelse, blir straffet eller grovt forsynder seg mot etiske naturlige krav et medlem av Befalsklubben bør ha, kan medlemmet etter forgjeves å være blitt advart, utelukkes fra klubben for tidsbestemt tid, eller utelukkes av klubben og slettes fra medlemsregisteret.

 

Det er kun styret som kan behandle, forhandle, fremme og beslutte slik utelukkelse. Slike behandlinger i styret skal særskilt protokolleres og meddeles den berørte part skriftlig. Den berørte part kan skriftlig anke begrunnelsen en gang. Deretter fattes endelig vedtak.

 

§10.

Opphør. Beslutning om klubbens oppløsning, kan etter innsendt forslag som for lovforandringer bestemt, fattes på Ordinær Generalforsamling med 2/3-dels flertall av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

 

Ved Klubbens oppløsning skal dens midler og eiendeler tilfalle Norges Gardistforbund

 

 

 

Vedtatt:

 

Oslo, 31. januar 2015

 

Signert:

 

 

 

President                                        Møteleder                                             Generalforsamlingsrepresentant

 

bottom of page