top of page

Om oss

HM Kongens Gardes Befalsklubbe er en sammenslutning av befal som tjenestegjør eller har tjenestegjort som befal ved HM Kongens Garde.

 

Klubbens opprinnelige navn var Gardens Befalsklubb, og ble stiftet 15. nov 1975.

 

Befalsklubbens formål er å fremme innbyrdes kontakt mellom medlemmene, og mellom medlemmene og HM Kongens Garde.

 

Dette gjøres ved diverse arrangement som; festlige sammenkomster, møter, foredrag, omvisninger etc., samt tilstelninger knyttet til HM Kongens Garde og dens høytider. Videre ved å iverksette tiltak til fremme av disse formål, samt tiltak til støtte av HM Kongens Garde; dens institusjoner og enkeltpersoner.

 

Befalsklubbens medlemmer er kollektivt tilsluttet Norges Gardistforbund (NGF).

Medlemmer Befalsklubben

 

Som ordinære medlemmer opptas befal som tjenestegjør, eller har tjenestegjort, ved HM Kongens Garde.

 

Som fjernmedlemmer opptas befal som har tjenestegjort ved HM Kongens Garde. Slikt medlemskap er tenkt for personer som på grunn av bosted eller andre forhold ikke har anledning til å delta på Befalsklubbens arrangementer, men som likevel ønsker å bevare sin tilknytning til Garden. Disse medlemmer betaler en kontingent som dekker utsendelse av bladet Gardisten med et påslag for administrative kostnader. Størrelse fastsettes av styret. Fjernmedlemmer kan delta på årsfesten og har møterett på Generalforsamlingen. De har ikke ha forslags-, tale- eller stemmerett før fullt medlemskap i Befalsklubben er tegnet.

 

Som innbudte medlemmer kan innbys personer som har gjort en spesiell innsats for Befalsklubben, Norges Gardistforbund eller for HM Kongens Garde. Sivilt ansatte med lang tjeneste i HM Kongens Garde kan vurderes for medlemskap. Vurdering skal gjøres forut for, og innbydelse skal bekjentgjøres på, Generalforsamlingen. Styret er gitt myndighet til å vurdere aktuelle kandidater og forestå innbydelse

 

 

Æresmedlemmer


Som æresmedlem kan velges medlemmer eller andre fortjente personer som hargjort en spesiell positiv innsats for Befalsklubben over tid eller ved spesiell fremragende innsats i enkeltsaker.

 

Styret innstiller uten forhåndsvarsel direkte overfor Generalforsamlingen, som avgjør med 2/3- dels flertall.

 

Norges Gardistforbund (NGF)

 

NGF arbeider for å bevare og styrke det kameratskap som ble knyttet under tjeneste i Garden. De arrangerer møter, stevner o.l. og yter bidrag og frivillig arbeid for å fremme sosiale og humanitære tiltak til beste for de gardister som er i tjeneste.
Vi er alle stolte av å ha tjenestegjort i H.M.K.G, og ser det som en forpliktelse at vi kan bidra med det vi finner mulig, slik at avdelingen ikke mister sin egenart. Forhold av politisk, økonomisk og historisk karakter gjør dette arbeid viktigere i dag enn tidligere. Les mer på www.gardistforbundet.no

bottom of page