top of page

Bli medlem

ORDINÆR MEDLEM

 

Som ordinære medlemmer opptas befal som tjenestegjør, eller har tjenestegjort, ved HM Kongens Garde.

 

Se oversikt våre medlemmer, trykk her...

INNBUDTE MEDLEMMER

 

Som innbudte medlemmer kan innbys personer som har gjort en spesiell innsats for Befalsklubben, Norges Gardistforbund eller for HM Kongens Garde. Sivilt ansatte med lang tjeneste i HM Kongens Garde kan vurderes for medlemskap. Vurdering skal gjøres forut for, og innbydelse skal bekjentgjøres på, Generalforsamlingen. Styret er gitt myndighet til å vurdere aktuelle kandidater og forestå innbydelse.

FJERNMEDLEM

 

Som fjernmedlemmer opptas befal som har tjenestegjort ved HM Kongens Garde. Slikt medlemskap er tenkt for personer som på grunn av bosted eller andre forhold ikke har anledning til å delta på Befalsklubbens arrangementer, men som likevel ønsker å bevare sin tilknytning til Garden. Disse medlemmer betaler en kontingent som dekker utsendelse av bladet Gardisten med et påslag for administrative kostnader. Størrelse fastsettes av styret. Fjernmedlemmer kan delta på årsfesten og har møterett på Generalforsamlingen. De har ikke ha forslags-, tale- eller stemmerett før fullt medlemskap i Befalsklubben er tegnet.

ÆRESMEDLEM

 

Som æresmedlem kan velges medlemmer eller andre fortjente personer som har gjort en spesiell positiv innsats for Befalsklubben over tid eller ved spesiell fremragende innsats i enkeltsaker. Styret innstiller uten forhåndsvarsel direkte overfor Generalforsamlingen, som avgjør med 2/3- dels flertall.

bottom of page