top of page

“En sammenslutning av befal som tjenestegjør eller har tjenestegjort som befal ved HM Kongens Garde"

Bli medlem

Som ordinære medlemmer opptas befal som tjenestegjør, eller har tjenestegjort, ved HM Kongens Garde.

 

Som fjernmedlemmer opptas befal som har tjenestegjort ved HM Kongens Garde. Slikt medlemskap er tenkt for personer som på grunn av bosted eller andre forhold ikke har anledning til å delta på Befalsklubbens arrangementer, men som likevel ønsker å bevare sin tilknytning til Garden.

Formål

Befalsklubbens formål er å fremme innbyrdes kontakt mellom medlemmene, og mellom medlemmene og HM Kongens Garde.

 

Dette gjøres ved diverse arrangement som; festlige sammenkomster, møter, foredrag, omvisninger etc., samt tilstelninger knyttet til HM Kongens Garde og dens høytider. Videre ved å iverksette tiltak til fremme av disse formål, samt tiltak til støtte av HM Kongens Garde, dens institusjoner og enkeltpersoner.

bottom of page